فقط واتساپ ۰۹۱۵۷۲۳۲۳۹۸

معرفی بهترین افزونه ویدئو پلیر برای وردپرس

افزونه ویدئو پلیر برای وردپرس

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از آموزش وردپرس ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ. ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ. ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭﯾﺪﺋﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.

این پست رو حتما ببین : آپدیت دستی وردپرس + فیلم آموزشی

 

ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ برای وردپرس

ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ وردپرس ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

1 – ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2 – ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﻗﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ.

3 – ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺳﯽ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻭﺭﺩﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.(ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ)

این پست رو حتما ببین : آموزش طراحی سایت با وردپرس + فیلم آموزشی

 

ﻓﺮﻣﺖ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ

ﻓﺮﻣﺖ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فرمت‌هایی که وردپرس به صورت پیشفرض از آن ها پشتیبانی می‌نماید، شامل موارد زیر می باشد :

  • .mp4 , .m4v (MPEG-4)
  • .mov (QuickTime)
  • .wmv (Windows Media Video)
  • .mpg
  • .avi
  • .ogv (Ogg)
  • .3gp (3GPP)
  • .3g2 (3GPP2)

در صورتی که شما نیاز به فرمت‌های بیشتری برای آپلود و بارگذاری ویدئو در وبسایت دارید می توانید از نرم افزارهای مبدل برای تبدیل این فرمت ها استفاده نمایید. این برنامه ها می توانندهر فرمتی را به mp4 تبدیل‌کنند. یکی از بهترین تبدیل کننده ها Xilisoft Video Converter Ultimate می باشد که می توانید از آن بهره مند گردید.

 

 

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ

امروزه استفاده از ویدیو تاثیر زیادی در رشد و توسعه وبسایت ها دارد بنابراین اگر شما هم به این موضوع اهمیت میدهید و از ویدیو در تولید محتوای سایت تان استفاده میکنید باید این کار را بلحاظ ابزاری به بهترین شکل ممکن انجام دهید مهم ترین ابزارشما یک ویدیو پلیر مناسب است که جذابیت ویدیوهای شما را بیشتر و کارتان را راحت تر کند، در پایین چند نمونه از بهترین افزونه ویدئو پلیر وردپرس خدمت شما معرفی میکنیم…

این پست رو حتما ببین : آموزش فعالسازی ssl در وردپرس

 

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Elite Video Player

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Elite Video Player ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎﯼ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ Google Drive،Dropbox ﻭ Amazon S3 ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﮔﯿﻒ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻓﺰﻭﻧﻪElite ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺰﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺭﻭﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Elite ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ:

1 – ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﺨﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ.
2 – ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
3 – ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺩ light box ﺍﺳﺖ.
4 – ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﭖ ﺁﭖ، ﻣﯿﺪ ﺭﻭﻝ، ﭘﺴﺖ ﺭﻭﻝ ﻭ ﭘﺮﯼ ﺭﻭﻝ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ، Google Drive، Amazon S3، vimeo ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
5 –  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻭ ﺯﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ.

 

 

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Universal Video Player

Universal Video Player ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯼ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺁﻥ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ :
1.ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
2.ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
3.ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻦ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ.

 

 

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Video Player & Fullscreen Video Bgd

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Video Player & Fullscreen Video Bgd ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
1 – ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ.
2 – ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ.
3 – ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﯾﮑﻮﻥ ﯾﺎ ﻣﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
4 – ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
5 – ﺍﺯ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎﯼvimeo ﻭ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

پلاگین ویدئو پلیر وردپرس

این پست رو حتما ببین : بهترین افزونه آمار بازدید وردپرس

 

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ jw player

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ jw player ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﺨﺶ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺯﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ، ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺁﭘﻠﻮﺩ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻻﯾﻦ، ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ … ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﯼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ.

 

سخن پایانی

اگر قصد دارید تا در میان تمامی رقیبان خود بهترین باشید، باید از بهترین ابزارها در کسب و کار خود استفاده کنید. تعداد بسیار زیادی افزونه ویدئو پلیر برای پخش فیلم در وردپرس وجود دارد که باید با توجه به ویژگی‌های آن و وبسایت موردنظر بهترین آن را انتخاب کرد. استفاده از افزونه‌ها می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای رشد صفحه شما باشد و بازدیدهای شما را افزایش دهد. قالب پیش‌ فرض وردپرس نمی‌تواند تمامی امکانات را برای پخش فیلم با سرعت و کیفیت بالا در اختیار شما قرار دهد، به همین دلیل است که بایستی یک افزونه ویدئو پلیر وردپرس خوب برای سایتتان داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد